Schoolgids - toelichting


De schoolgids wordt jaarlijks vastgesteld en gepubliceerd op de schoolwebsite. De hoofdstukken vindt u onder de knop ‘Schoolinfo’. Het betreft de volgende hoofdstukken:
  Naast deze hoofdstukken is er ook een onderdeel ‘Overige informatie’. Hierin treft u bijvoorbeeld informatie over regels en afspraken binnen de school en andere praktische informatie. 

Deze digitale schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school en Onderwijsstichting Arcade werken en wat u van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren.  

Daarnaast is deze schoolgids ons verantwoordingsdocument richting de onderwijsinspectie. Het is vastgesteld door het schoolbestuur, met instemming van de medezeggenschapsraden van de scholen. Bij de samenstelling van de schoolgids zijn beknoptheid en overzichtelijkheid steeds ons uitgangspunt geweest.  
 
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).  
We wensen u veel leesplezier.  

Namens het team van obs De Vlinderhof
 

Inhoudsopgave

Waar wij voor staan


Kernwaarden openbaar onderwijs
Arcade
School
 

Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
 

Inrichting van ons onderwijs


Organisatie van ons onderwijs
Aanbod voor het jonge kind
Extra ondersteuning van leerlingen
Breinstein / Leren in verbinding
 

Ouders en school


Ouderbetrokkenheid
Gescheiden ouders/voogdij
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
 

Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht

Veiligheid op school


Anti-pestprogramma
Monitoring van de sociale en fysieke veiligheid
Anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon
Klachtenregeling
Schoolveiligheidsplan
Meldcode & meldplicht
Schorsing en verwijdering
Gedragscode leerlingen ICT en internetgebruik
Reglement sociale media leerlingen
AVG

Overige informatie


Informatiekaart 2023-2024
Schooltijden
Vakantierooster, extra vrije dagen en verlof regeling
Schoolregels en afspraken
Omgang sociale media en internet
Fruit eten en traktaties