Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg en Maatschappelijk Werk Coevorden
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

School


Onze school kent verschillende overlegmomenten. Zo maken we gebruik van teamvergaderingen, groepsbesprekingen, leerlingbesprekingen en managementoverleggen. De directeur en locatiecoördinator zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het financiële beleid en personeelsbeleid. De kwaliteit van het onderwijs valt hier ook onder. Samen zijn ze het MT (managementteam). De directeur (en/of locatiecoördinator) zijn samen verantwoordelijk voor de zorg aan leerlingen in de school.  Leerkrachten hebben naast lestaken ook verantwoordelijkheden die betrekking hebben op het functioneren van school. De directeur is uiteindelijk eindverantwoordelijk.