Ouders en school


Arcade en ouders
Ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Ouderbeleid


Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind, zowel thuis als op school. Hierbij hoort ook de ouderparticipatie. Dat wil zeggen: de actieve deelname van ouders aan schoolactiviteiten. Er zijn verschillende niveaus aan te brengen in ouderbetrokkenheid:

Communicatie

Ouderbetrokkenheid valt of staat met goede contacten tussen de school en de ouders. Ouders en school hebben hetzelfde belang: het welzijn van het kind.  Het heeft niet alleen te maken met het welzijn van het kind, maar het verhoogt ook de schoolprestaties. Ouderbetrokkenheid zorgt voor een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel en daardoor kan passend onderwijs zo goed mogelijk gerealiseerd worden. Goede, persoonlijke communicatie is daarom onmisbaar. Eventuele misstanden kunnen hierdoor makkelijker worden uitgepraat. Een positieve houding is hierbij van belang. De school ziet ouders als partner, die een waardevolle bijdrage kan leveren.

Inrichting van ons ouderbeleid


INFORMATIEAVOND

Deze avond wordt elk schooljaar georganiseerd. De data staan in de kalender. Op deze avond worden de doelstellingen en werkwijze in de verschillende groepen besproken met de ouders. Ook kunnen, op verzoek van de ouders, andere onderwerpen die met het gebeuren in de betreffende groep te maken hebben aan de orde komen. Deze informatieavond vindt in de eerste maand van het nieuwe schooljaar plaats. Op de informatieavond van groep 8 wordt voorlichting gegeven over het voortgezet onderwijs.
 

RAPPORTGESPREKKEN

De rapporten worden driemaal per schooljaar uitgereikt. De ouders krijgen tweemaal per schooljaar de gelegenheid, om in zogenaamde 10-minuten gesprekken het rapport en de werkresultaten van de kinderen te bespreken met de betreffende leerkracht(-en). De derde keer is dat op verzoek van de ouders of van de leerkracht. Uiteraard is het ook mogelijk om tussentijds de werkresultaten van de kinderen met de leerkracht(-en) te bespreken.
 

OUDERAVONDEN

Jaarlijks organiseert de OWG (OuderWerkGroep) tenminste één ouderavond. Deze zakelijke ouderavond vindt in de eerste helft van het schooljaar plaats. Afhankelijk van bepaalde situaties kan er behoefte bestaan, meerdere ouderavonden te organiseren.
 

PERSOONLIJK GESPREK

Het is altijd mogelijk, een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek met de directeur of de leerkrachten. In deze gesprekken kunnen, naar wens, ook andere zaken ter sprake worden gebracht, die niet direct de kinderen betreffen.
 

NIEUWSBRIEVEN

Door middel van nieuwsbrieven wordt tussentijds informatie aan de ouders verstrekt. De nieuwsbrief wordt sinds 2009 in digitale vorm aan ouders aangeboden. Het streven is, om elke twee weken een nieuwsbrief te maken. Is er informatie die één of enkele groep(en) aangaat, dan krijgen die kinderen apart een briefje mee.
 

SCHOOLKRANT

Enkele keren per jaar komt er een schoolkrant uit.
 

SCHOOLGIDS

Ouders, die zich een beeld van onze school willen vormen en ouders, die hun kinderen als leerling aan onze school aanmelden, kunnen uit de schoolgids de nodige informatie verkrijgen. Deze is digitaal te bekijken op www.obsdevlinderhof.nl 
 

SCHOOLKALENDER

De schoolkalender is digitaal en te raadplegen via de SchoolApp van SchoolsUnited of onze website.  www.obsdevlinderhof.nl 
 

WEBSITE

 Op de site vindt u alle informatie van de school, zoals de kalender en de schoolgids. Bovendien staat er altijd het laatste nieuws op. Elke groep heeft een eigen besloten pagina en in het foto-album staan de foto’s van de activiteiten die geweest zijn. 
 

SCHOOLAPP

Als ouder/verzorger van de Vlinderhof kun je de SchoolApp downloaden. Deze app is gekoppeld aan de groep waar uw kind(eren) in zit(ten). De app is te downloaden in de app-store/play-store: SchoolsUnited. Om een inlog te krijgen moeten ouders zich aanmelden in het ouderportaal op de website:  https://www.obsdevlinderhof.nl/index.php?section=11&page=184