Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Burgerschap


Arcade


Burgerschapsonderwijs is op alle scholen van Arcade onderdeel van het curriculum. Wij vinden het belangrijk dat we in ons onderwijs aandacht besteden aan de voorbereiding van onze leerlingen op de samenleving. Dit houdt in dat we onze leerlingen sociale vaardigheden en omgangsregels leren, maar ook vaardigheden over de maatschappelijke dimensie, zoals diversiteit en democratie.  In Nederland leven veel verschillende groepen mensen naast en met elkaar. Er zijn verschillen in levensstijl, religie, afkomst, regio, voetbalclub enzovoort. Actief burgerschap betekent de bereidheid en het vermogen om een actieve bijdrage te leveren aan deze  samenleving. Aspecten van burgerschap kunnen aan bod komen in een vak of leergebied dat inhoudelijk aansluit bij deze thematiek. Ook kunnen schoolbreed onderwerpen worden uitgewerkt, waarbij in alle groepen aandacht voor het thema is.  

Onze school


Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme en multiculturele maatschappij. Onze school vindt het belangrijk om leerlingen op een goede manier voor te bereiden op de maatschappij. Ook nu al maken onze leerlingen deel uit van de samenleving. Aandacht besteden aan Burgerschap en sociale integratie is een wettelijke verplichting. Bij ons op school is Burgerschapsvorming geen apart vak. Het is verweven met het totaal van ons onderwijsaanbod. Onderwijs in Burgerschap krijgt bij ons op school aandacht in de vorm van: 
   
Ongewenste opvattingen, houdingen en gedragingen van onze leerlingen corrigeren wij. 

 

HVO en GVO


Eén van de zaken waarmee we uiting willen geven aan onze openbare identiteit is door het verzorgen van lessen Godsdienstonderwijs (GVO) en Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO). Deze lessen worden op vrijdagmorgen gegeven aan groep (5), 6, 7 en 8.


HVO

Bij lessen humanistisch vormingsonderwijs onderzoeken leerlingen levensvragen op een interactieve, speelse en creatieve manier. Het geeft kinderen de gelegenheid om zo een eigen waardenbesef en een eigen kijk op het leven te ontwikkelen.
 

Lesinhoud

De dialoog tussen kinderen neemt een belangrijke plaats in. Daarnaast is er ruimte voor het onderzoeken van overeenkomsten en verschillen tussen humanisme en andere levensbeschouwingen. 

De leerlingen

 

De lessen gaan over thema’s zoals: 


GVO

De lessen protestants vormingsonderwijs verbinden thema’s uit het leven van leerlingen aan bijbel- en spiegelverhalen. Onze vakdocenten leren leerlingen zelf betekenis te geven aan deze verhalen. Ze nodigen leerlingen uit om zich te verwonderen en zorgzaam om te gaan met elkaar en de wereld.
 

Lesinhoud

De verhalen helpen leerlingen om na te denken over grote en kleine thema’s in hun eigen leven. Denk bijvoorbeeld aan vertrouwen, opnieuw beginnen, liefde, vriendschap of natuur. De leerlingen ontdekken: ook ik hoor erbij.  Er is in de lessen veel ruimte voor gesprek. Vaak maakt de vakdocent gebruik van kunst, muziek, spel, beweging of drama.

De lessen helpen de leerlingen


Preventief werken we hieraan door het toepassen van het Kanjerbeleid: www.kanjertraining.nl 


Schoolpreventieplan

Groep 7 en 8 doen mee aan het schoolpreventieplan van de gemeente Coevorden.
Voor het schooljaar 2020-2021 zijn de volgende gastlessen aangevraagd:


Bureau Halt

1. Overlast rond de jaarwisseling
In deze voorlichting staat het thema vuurwerk centraal. Het accent ligt op regelgeving, overlast, bewustwording van en inzicht in overlastsituaties en het omgaan met groepsdruk. Daarnaast is er aandacht voor veiligheidsaspecten.

2. Online veiligheid
In deze voorlichting gaat het over strafbaar gedrag in de digitale wereld. Leerlingen leren dat je online vaak makkelijker verder gaat dan in de ‘echte wereld’. Leerlingen krijgen inzicht in hun eigen gedrag in de digitale wereld en de gevolgen daarvan voor alle betrokkenen. Leerlingen leren hoe zij kunnen voorkomen dat ze in een strafbare situatie terecht komen.


Meldpunt Discriminatie Drenthe

Zowel jongeren als volwassenen baseren meningen en (voor)oordelen op basis van iets wat ze menen te zien. Leerlingen maken kennis met het effect van vooroordelen. Zij ervaren dat een vooroordeel echt contact in de weg staat. Er wordt ingegaan op begrippen als plagen, pesten en discrimineren.


Sport Drenthe

Vet, cool, gezond
Voorlichting over gezonde voeding, bewegen en sporten; hoeveel uur sport in de week is gezond en welke sporten en vormen van beweging dragen bij aan een gezonde leefstijl. Doel is het tegengaan van overgewicht en het hanteren van een gezonde leefstijl.


Maatschappelijk Welzijn Coevorden

1. Loverboys/lovergirls
In deze les wordt uitleg gegeven over wat gezonde en ongezonde relaties zijn. Wat zijn loverboys en lovergirls en hoe gaan zij te werk, wat zijn de doelen van een loverboy en lovergirl en wat kun je doen als jij of je vriend(in) te maken heeft met een loverboy of lovergirl.

2. Alcohol en roken
De nadruk bij de voorlichting aan de groep leerlingen ligt op de onderwerpen roken en alcohol, omdat deze leerlingen met deze middelen in aanraking zullen komen. Er wordt dieper ingegaan op hoe iemands mening over roken en alcohol wordt beïnvloed door de omgeving.

3. Seksualiteit
Als jongeren in de puberteit komen, ontwikkelt zich ook de interesse in seksualiteit. Om jongeren de kans te geven op een veilige manier te experimenteren met hun seksualiteit hebben zij kennis nodig, passend bij hun leeftijd. Wat gebeurd er met je lichaam als je in de puberteit komt, wat zijn je eigen grenzen en hoe bewaak je deze?

4. Jongeren en financiën
In deze les worden jongeren bewust gemaakt van het omgaan met financiële middelen. Hoe besteed jij je zakgeld/kleedgeld? Is het afsluiten van een telefoonabonnement een lening, of juist niet? Etc.


Brandweer

Tijdens deze interactieve voorlichting wordt er samen met de brandweer gekeken naar wat brand is en naar het gevaar en de gevolgen van brand. Hoe ontstaat brand? Wat kun je doen om brand te voorkomen. Wat doe je als er brand is? Kinderen gaan zelf aan de slag met opdrachten, kunnen een blusdeken uitproberen en wordt het vluchtplan geoefend. 


Politie/wijkagent

Aankomend schooljaar zullen we ook weer de politie benaderen voor een gastles.