Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Doelen en resultaten van ons onderwijs


Arcade


Wat is kwaliteitszorg? 


Kwaliteitszorg is de wijze waarop de school werk maakt van het continu streven naar verbetering en borgen van kwaliteit. Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de zorg voor de kwaliteit van onderwijs en de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt. 
 
Het bestuur heeft ook een plan, het ‘Strategisch Beleidsplan 2019-2023', waarin we onze ontwikkelrichting voor de komende vier jaren beschrijven. Er is een agenda vastgesteld, waarin ambitieuze doelen zijn opgenomen. Jaarlijks bespreken we of we onze doelen hebben bereikt en hoe we verder gaan. 
 
We hebben vastgelegd welke kwaliteit we binnen onze scholen willen zien, hoe dit wordt verantwoord en welke acties worden uitgevoerd. We baseren dit op het Inspectiekader 2017. De doelen van het onderwijs zijn vervolgens in de schoolplannen op scholengroepniveau en/of schoolniveau specifiek beschreven en worden jaarlijks besproken en vervolgd. 
 
Onderwijsstichting Arcade monitort de resultaten van het onderwijs met behulp van het Kwaliteitszorgsysteem Kwintoo en Volgsysteem voor leerresultaten DrieDeeOnline (ParnasSys m.i.v. augustus 2021). Voor onze nieuwkomersscholen gebruiken we het leerlingvolgsysteem DrieDeePlus. De Vaardigheidsmeter wordt ingezet m.b.t. leerkrachtvaardigheden. In managementgesprekken worden doelen en resultaten van het onderwijs met de directeuren besproken:  

Maatregelen van het bestuur ter verbetering van de onderwijskwaliteit

   

Ontwikkelingen op onze school


Elk schooljaar wordt een schooljaarplan geschreven met daarin de doelen voor het aankomende jaar staan. Ook worden de resultaten gedeeld. Vanwege de coronacrisis zijn enkele doelen helaas niet behaald en doorgeschoven naar het schooljaar 2020-2021.
 
Ontwikkelpunten Doel
 
Voortgang
 
Evaluatie en eventuele vervolgstappen

Kindertalentenfluisteraar
 
Scholing gevolgd. De training is niet doorgegaan i.v.m. het coronavirus. In schooljaar 2020-2021 volgen alle leerkrachten de startdag en vier studiemiddagen kindertalentenfluisteraar.
Kleuteronderwijs
 
Het onderwijs in groep 1-2 voldoet en het observatiesysteem is doelmatig. Het beredeneerde aanbod dat wordt gegeven in groep 1-2 is beschreven met bijbehorende doelen en activiteiten. Samen met de andere scholen gaan we kijken of het kleuteronderwijs van voldoende kwaliteit is. En we kijken of het bijbehorende observatiesysteem aan onze eisen voldoet.

Kanjertraining
 
Licentie C behaald. De herhalingstraining is niet doorgegaan i.v.m. het coronavirus. In schooljaar 2020-2021 volgen alle leerkrachten de herhaling en behalen daarmee hun licentie C.
Techniek en zaakvakken
 
Met de nieuwe methode nog meer een onderzoekende houding bij de leerlingen ontwikkelen. Dit is niet gerealiseerd. De verdiepingscursus die we dachten te hebben gevolgd bleek een basiscursus. Dit ontwikkelpunt nemen we op in het schooljaarplan van 2020-2021.
Meer en hoogbegaafden
 
Het aanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen is goed. We hebben geconstateerd dat er meer aanbod moet komen voor deze leerlingen. De intern begeleider is bezig met een document om het aanbod vast te leggen. Het document voor het aanbod wordt in schooljaar 2020-2021 afgerond en benodigde materialen worden aangeschaft en ingezet zodra ze aanwezig zijn. De leerkrachten volgen scholing op dit gebied.
 
Datamuur, portfolio en kindgesprekken
 
Er wordt gewerkt met een datamuur. Er worden kindgesprekken gevoerd. Leerlingen hebben een portfolio. In twee bijeenkomsten o.l.v. een begeleider van CEDIN hebben we vastgesteld hoe we gaan werken met een datamuur en doelen in de groep. De datamuren zijn gerealiseerd. Hier wordt actief mee gewerkt. Het voeren van de kindgesprekken wordt vervolgd in schooljaar 2020-2021. Dit i.c.m. de training kindertalentenfluisteraar. Ook de invoering van een portfolio wordt opgenomen in het schooljaarplan van 2020-2021. De implementatie volgt komend schooljaar.